آنالیز ای-کامپ

    بالا بودن تمامی عناصر مفید
    مقدار بالا پتاسیم و فسفر وکلسیم که در کودهای ارگانیک دیگر بسیار پایین می باشد
    آهن بالا برای رشد بهتر گیاهان
    وجود دیگر مواد معدنی در سطح استاندارد بالا
    وجود میکرو ارگانیسیمهای مفید

محصولات ای-کامپ