ویژگیهای مهم تولید ای-کامپ

1- از کمپوست قارچ که پس از استفاده در سالنهای قارچ دور ریخته می شود استفاده بهینه می شود.
2-خاصیت مهم  ا-کامپ این است که به غیر از مهار بیماریهای خاکزی و زیستی و همچـنـیـن داشــتن مواد آلــی فــراوان ، باعث اکــتیو(زنده شدن) خـاک مرده می شود و خاک زراعی بیشتری به کشور اضافه می سازد.
3-اشتغال زایی در بخش تولید کود ، در بخش آزمایشگاهی(برای ساخت اکتیوتور) ، در بخش حمل و نقل ، در بخش بازاریابی فروش محصول(نمایندگی ها).
4- از کود ا- کامپ می توان چند محصـول دیگر نیز ساخت که شـامل مــوارد ذیل
می باشد:
الف- زراعی       ب- خانگی     ج- گلخانه ای     د- صادراتی  

محصولات ای-کامپ