جدول استفاده ای-کامپ

 نکات مهم جدول روبرو:

1-مرقوم به صرفه بودن از لحاظ مالی
2- زمیــن زراعــی پــس از استفــاده از ا- کامپ ، نیاز به کود و مکملهای  دیگر تا 2-3سال بعد نخواهد داشت
3-استفاده از آفت کشها حدود 40 -50 درصد کاهش خواهد داد
4- محصول از لحاظ سلامت جامعه و
خاک زراعی ارگانیک خواهد بود
5- در صورت استفاده از آفت کشهای ارگانیـــک محصـــــــول بدست آمده 100% ارگانیک خواهد بود
6-بهینه سازی و ترمیم خاک زراعی بصــورت کــــــــامل و تقویت ریشه  گیاهان تا 10برابر وجذب بهتر آب


محصولات ای-کامپ