مقایسه مصرف کودهای آلی و ارگانیک

سازمان خواربار جهانی پس از تعریف کود به عنوان غذایــی قابل دسترس برای گیاه ، آن را به دو گروه شــیمیایـی و غیرشــیمیایـی (طبیعــــی  یا ارگانیک) تقسیم می­ کند.

بر اساس این تقسیم­ بندی، کودهای طبیعی را در سه گروه قرار می گیرند:

1- کمپوست ها: کمپوست زباله های شهری، باقیمانده های کشــاورزی ، فضولات دامی و ورمی کمپوست هستند.

2- کودهای زیستی: در این کودها باکتری ها و یا قارچ های تثبیت کننده و یا آزاد کننده نیتروژن، فسفـــــر وجود دارد.

3- کودهای فرآوری شده: در این نوع، مواد اولیه طبیعی مثــل خون و یا استخوان دام، جلبک های دریایــی، وارد فرآیندهای صنعتی شده و در آخر محصـــــول نهایــــــی به صورت کود آماده استفــــــاده، تــولید می شود.


محصولات ای-کامپ