مقایسه مصرف کودهای آلی و ارگانیک

بر اساس این تقسیم بندی،کودهای طبیعی   در سه گروه قرار می گیرند:

1-کمپوست ها: کمپوست زباله های شهری،باقی مانده های کشاورزی،فضولات دامی و ورمی کمپوست هستند.

2-کودهای زیستی: در این کودها باکتری ها و یا قارچ های تثبیت کننده و یا آزاد کننده نیتروژن،فسفر وجود دارد.

3-کودهای فرآوری شده: در این نوع،مواد اولیه طبیعی مثل خون و یا استخوان دام،جلبک های دریایی،وارد فرآیندهای صنعتی شده و در آخر محصول نهایی به صورت کود آماده استفاده،تولید می شود.

 

محصولات ای-کامپ