نمونه ای از نتایج استفاده از ای-کامپ در مزرعه


شاهی تحت تیمار 6 تن ایکامپ در هکتار

بیش از 50 درصد افزایش رشد در سبزی شاهی پس از استفاده از ایکامپ به مقدار 6 تن در هکتار

شاهی شاهد (تیمار صفر)

محصولات ای-کامپ