محصول ای-کامپ

ای-کامپ یک مهار کننده زیستی با ویژگی های تقویت و اصلاح کنندگی خاک
این محصول موجب کنترل انواع بیماریهای گیاهی در خاک می شود.
بدلیل دارا بودن مواد آلی،ساختمان و قدرت نگهداری آب در خاک را بهبود می بخشد.
بدلیل دارا بودن مواد بیولوژیکی فعال،نیاز به اضافه کرد سالانه ندارد و تنها با یکبار اضافه کردن این محصول به خاک حداقل تا دوسال بصورت فعال موثر خواهد بود.
این محصول فاقد هرگونه آفت کش و ماده شیمیایی مضر می باشد و برای تولید محصول سالم توصیه می شود.
یک تن از این محصول در هرهکتار با هزینه مناسب برای رسیدن به برخی از این خواص کافی است.
مخلوط کردن بقایای علفی باغ و مزرعه با این محصول می تواند میزان مصرف ای-کامپ را تا پنجاه درصد کاهش دهد و در نتیجه هزینه ی شما را نصف می کند.
با مصرف این محصول خسارت ناشی از بیماری های خاکزاد کاهش یافته نیاز به مصرف سموم شیمیایی نیز کاهش می یابد.
فقط کافی است یک کرت مزرعه خود را با این محصول کشت کنید تا به خواص آن بصورت عینی پی ببرید.

محصولات ای-کامپ